1-3 เมนูหลักในโปรแกรม AmiBroker

บทนี้จะสอนถึงเมนูต่างๆ ของโปรแกรม AmiBroker โดยจะอธิบายส่วนประกอบต่างๆ และชื่อเรียกของส่วนประกอบ เพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน โดยส่วนประกอบหลักๆ ของโปรแกรม AmiBroker นี้จะมีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ [1] เมนู [2] ข้อมูล [3] Document
Continue reading