4-7 In Sample and Out Of Sample

In Sample and Out of Sample มีนิยามที่แตกต่างกันไป เพื่อในการบอกถึงช่วงเวลาทดสอบของระบบที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมา โดยระบบ เราจำเป็นต้องการปรับปรุงและพัฒนาในแต่ละช่วง เพื่อหาค่าที่ได้เหมาะสมในทุกช่วงเวลา

Continue reading

4-6 สรุปตัวแปรในการทำ Optimization

สรุปตัวแปรในการทำ Optimization โดยในบทก่อนหน้าเราได้ทำการ Optimization ให้กับระบบและได้ค่าต่างๆ มา แต่เนื่องจากค่าต่างๆ ที่ได้มาค่อนข้างเยอะ ทำให้เราต้องทำการเลือก ค่าที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด
Continue reading

4-3 ปรับเปลี่ยนตาราง Optimization ใน AmiBroker

การปรับเปลี่ยนตาราง Optimization ใน AmiBroker เป็นการปรับค่าผลลัพธ์หลังจากการทำ Optimization ไปแล้ว เพื่อให้ค่าผลลัพธ์ที่ได้มาอ่านได้ง่าย และสามารถปรับแต่และเลือกค่าผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้ Continue reading

4-4 การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม 1/2

การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม โดยบทนี้จะกล่าวถึงการปรับแต่งค่าของ Period และ Percent โดยการปรับค่านี้ จะส่งผลถึงผลลัพธ์ ที่แตกต่างกัน

Continue reading

4-5 การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม 2/2

การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม โดยในบทนี้จะกล่าวต่อเนื่องมาจากบทที่แล้ว โดยทำการ ปรับปรุงค่าเพิ่มเติมในส่วนของ ApplyStop เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป Continue reading

4-2 การใช้งานฟังก์ชั่น Optimize

การใช้งานฟังชั้น Optimize เป็นการปรับแต่งค่าของระบบเพื่อใช้ในการเรียนรู้พฤติกรรมม หรือ เพื่อผลลัพธ์ ที่ดียิ่งขึ้น การทำ Optimize สามารถทำได้ โดยโปรแกรม AmiBroker ได้ทำการเตรียมเครื่องมือไว้แล้ว เพียงแต่เราต้องเข้าใจการใช้เครื่องมือ การใช้งาน ฟังชั่น Optimize สามารถนำไปประยุกต์ ได้หลากหลาย การใช้งานมากๆ ถ้าศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
Continue reading

4-1 แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker

แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker เพื่อใช้ในการศึกษา code หรือ ระบบที่เราสร้างขึ้นมา โดย บทนี้จะกล่าวภาพรวมของการสอนเรื่อง Optimization เพื่อที่จะได้เข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งาน ฟังชั่น Optimization และ สามารถมองเห็นภาพรวมได้ เพื่อปูพื้นฐานในบทต่อๆ ไป

Continue reading

4-0 Optimization

  • 4-0 Optimization -
  • 4-1 แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker - แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker เพื่อใช้ในการศึกษา code หรือ ระบบที่เราสร้างขึ้นมา โดย บทนี้จะกล่าวภาพรวมของการสอนเรื่อง Optimization เพื่อที่จะได้เข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งาน ฟังชั่น Optimization และ สามารถมองเห็นภาพรวมได้ เพื่อปูพื้นฐานในบทต่อๆ ไป
  • 4-2 การใช้งานฟังก์ชั่น Optimize - การใช้งานฟังชั้น Optimize เป็นการปรับแต่งค่าของระบบเพื่อใช้ในการเรียนรู้พฤติกรรมม หรือ เพื่อผลลัพธ์ ที่ดียิ่งขึ้น การทำ Optimize สามารถทำได้ โดยโปรแกรม AmiBroker ได้ทำการเตรียมเครื่องมือไว้แล้ว เพียงแต่เราต้องเข้าใจการใช้เครื่องมือ การใช้งาน ฟังชั่น Optimize สามารถนำไปประยุกต์ ได้หลากหลาย การใช้งานมากๆ ถ้าศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
  • 4-5 การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม 2/2 - การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม โดยในบทนี้จะกล่าวต่อเนื่องมาจากบทที่แล้ว โดยทำการ ปรับปรุงค่าเพิ่มเติมในส่วนของ ApplyStop เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
  • 4-4 การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม 1/2 - การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม โดยบทนี้จะกล่าวถึงการปรับแต่งค่าของ Period และ Percent โดยการปรับค่านี้ จะส่งผลถึงผลลัพธ์ ที่แตกต่างกัน
  • 4-3 ปรับเปลี่ยนตาราง Optimization ใน AmiBroker - การปรับเปลี่ยนตาราง Optimization ใน AmiBroker เป็นการปรับค่าผลลัพธ์หลังจากการทำ Optimization ไปแล้ว เพื่อให้ค่าผลลัพธ์ที่ได้มาอ่านได้ง่าย และสามารถปรับแต่และเลือกค่าผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้
  • 4-6 สรุปตัวแปรในการทำ Optimization - สรุปตัวแปรในการทำ Optimization โดยในบทก่อนหน้าเราได้ทำการ Optimization ให้กับระบบและได้ค่าต่างๆ มา แต่เนื่องจากค่าต่างๆ ที่ได้มาค่อนข้างเยอะ ทำให้เราต้องทำการเลือก ค่าที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด
  • 4-7 In Sample and Out Of Sample - In Sample and Out of Sample มีนิยามที่แตกต่างกันไป เพื่อในการบอกถึงช่วงเวลาทดสอบของระบบที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมา โดยระบบ เราจำเป็นต้องการปรับปรุงและพัฒนาในแต่ละช่วง เพื่อหาค่าที่ได้เหมาะสมในทุกช่วงเวลา
  • 4-8 การทำ Walk Forward Validation ใน AmiBroker - Walk Forward Validation ใน AmiBroker Coming soon
  • 4-9 Curve Fitting Detection - Curve Fitting Detection coming soon