2-5 เพิ่มและปรับ Moving Average ในกราฟ

การเพิ่มและปรับ Moving Average (MA) ในกราฟ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณาของระบบที่ใช้ในการเทรด โดยหลักการสามารถเพิ่มและใส่ Indicator เพิ่มได้ โดยใช้หลักการเดียวกันนี้
Continue reading

2-4 วาด Trend Line ใน AmiBroker

วาด Trend Line เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Chart สามารถวาดได้โดยใช้เครื่องมือ Draw โดยบทนี้จะแนะนำการวาดโดย ใช้เครื่องมือ เช่น Trend Line, Ray, Parallel Line, Horizontal Line เป็นต้น และแนะนำคร่าวๆ ถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้น

Continue reading

2-3 ค่ากราฟสำคัญ Chart Preferences

Chart Preferences เป็นส่วนประกอบสำหรับการปรับแต่ง Chart โดยบทนี้จะบอกส่วนที่ใช้หลักๆ คือ [1] การปรับแต่ง Blank Bar [2] การปรับแต่ง Price Data Tools Tips [3] การปรับแต่ง Cross Hair [4] การปรับแต่งแสดงรายละเอียดของ ราคา และ เวลา (แกน X – Y)

Continue reading

2-2 โครงสร้างหน้าต่าง AmiBroker Chart Panes

โครงสร้างหน้าต่าง AmiBroker Chart Panes  จะประกอบไปด้วย Windows และ Panes ซึ่งสามารถปรับแต่งได้หลากหลายและ มีความยึดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างสูง โดยในบทนี้จะเรียนถึงส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆในโปรแกรม AmiBroker โดยหลังจากศึกษาแล้วจะสามารถเรียกส่วนประกอบได้อย่างถูกต้อง

Continue reading

2-1 เมนูกราฟและข้อมูลหุ้น AmiBroker

เมนูกราฟและข้อมูลหุ้นเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรแกรม AmiBroker การจัดองค์ประกอบต่างๆ ที่ดีย่อมจะใช้งานง่ายต่อการวิเคราะห์ และทำระบบ โดยบทนี้จะกล่าวถึงการใช้งานของ เมนูกราฟ ต่างๆ การปรับแต่ง การดูข้อมูลหุ้น เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

Continue reading

2-0 Charts

  • 2-0 Charts -
  • 2-1 เมนูกราฟและข้อมูลหุ้น AmiBroker - เมนูกราฟและข้อมูลหุ้นเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรแกรม AmiBroker การจัดองค์ประกอบต่างๆ ที่ดีย่อมจะใช้งานง่ายต่อการวิเคราะห์ และทำระบบ โดยบทนี้จะกล่าวถึงการใช้งานของ เมนูกราฟ ต่างๆ การปรับแต่ง การดูข้อมูลหุ้น เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
  • 2-2 โครงสร้างหน้าต่าง AmiBroker Chart Panes - โครงสร้างหน้าต่าง AmiBroker Chart Panes  จะประกอบไปด้วย Windows และ Panes ซึ่งสามารถปรับแต่งได้หลากหลายและ มีความยึดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างสูง โดยในบทนี้จะเรียนถึงส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆในโปรแกรม AmiBroker โดยหลังจากศึกษาแล้วจะสามารถเรียกส่วนประกอบได้อย่างถูกต้อง
  • 2-3 ค่ากราฟสำคัญ Chart Preferences - Chart Preferences เป็นส่วนประกอบสำหรับการปรับแต่ง Chart โดยบทนี้จะบอกส่วนที่ใช้หลักๆ คือ [1] การปรับแต่ง Blank Bar [2] การปรับแต่ง Price Data Tools Tips [3] การปรับแต่ง Cross Hair [4] การปรับแต่งแสดงรายละเอียดของ ราคา และ เวลา (แกน X – Y)
  • 2-4 วาด Trend Line ใน AmiBroker - วาด Trend Line เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Chart สามารถวาดได้โดยใช้เครื่องมือ Draw โดยบทนี้จะแนะนำการวาดโดย ใช้เครื่องมือ เช่น Trend Line, Ray, Parallel Line, Horizontal Line เป็นต้น และแนะนำคร่าวๆ ถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้น
  • 2-5 เพิ่มและปรับ Moving Average ในกราฟ - การเพิ่มและปรับ Moving Average (MA) ในกราฟ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณาของระบบที่ใช้ในการเทรด โดยหลักการสามารถเพิ่มและใส่ Indicator เพิ่มได้ โดยใช้หลักการเดียวกันนี้