4-7 In Sample and Out Of Sample

In Sample and Out of Sample มีนิยามที่แตกต่างกันไป เพื่อในการบอกถึงช่วงเวลาทดสอบของระบบที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมา โดยระบบ เราจำเป็นต้องการปรับปรุงและพัฒนาในแต่ละช่วง เพื่อหาค่าที่ได้เหมาะสมในทุกช่วงเวลา

Continue reading

4-6 สรุปตัวแปรในการทำ Optimization

สรุปตัวแปรในการทำ Optimization โดยในบทก่อนหน้าเราได้ทำการ Optimization ให้กับระบบและได้ค่าต่างๆ มา แต่เนื่องจากค่าต่างๆ ที่ได้มาค่อนข้างเยอะ ทำให้เราต้องทำการเลือก ค่าที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด
Continue reading

4-5 การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม 2/2

การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม โดยในบทนี้จะกล่าวต่อเนื่องมาจากบทที่แล้ว โดยทำการ ปรับปรุงค่าเพิ่มเติมในส่วนของ ApplyStop เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป Continue reading

4-4 การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม 1/2

การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม โดยบทนี้จะกล่าวถึงการปรับแต่งค่าของ Period และ Percent โดยการปรับค่านี้ จะส่งผลถึงผลลัพธ์ ที่แตกต่างกัน

Continue reading

4-3 ปรับเปลี่ยนตาราง Optimization ใน AmiBroker

การปรับเปลี่ยนตาราง Optimization ใน AmiBroker เป็นการปรับค่าผลลัพธ์หลังจากการทำ Optimization ไปแล้ว เพื่อให้ค่าผลลัพธ์ที่ได้มาอ่านได้ง่าย และสามารถปรับแต่และเลือกค่าผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้ Continue reading

4-2 การใช้งานฟังก์ชั่น Optimize

การใช้งานฟังชั้น Optimize เป็นการปรับแต่งค่าของระบบเพื่อใช้ในการเรียนรู้พฤติกรรมม หรือ เพื่อผลลัพธ์ ที่ดียิ่งขึ้น การทำ Optimize สามารถทำได้ โดยโปรแกรม AmiBroker ได้ทำการเตรียมเครื่องมือไว้แล้ว เพียงแต่เราต้องเข้าใจการใช้เครื่องมือ การใช้งาน ฟังชั่น Optimize สามารถนำไปประยุกต์ ได้หลากหลาย การใช้งานมากๆ ถ้าศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
Continue reading

4-1 แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker

แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker เพื่อใช้ในการศึกษา code หรือ ระบบที่เราสร้างขึ้นมา โดย บทนี้จะกล่าวภาพรวมของการสอนเรื่อง Optimization เพื่อที่จะได้เข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งาน ฟังชั่น Optimization และ สามารถมองเห็นภาพรวมได้ เพื่อปูพื้นฐานในบทต่อๆ ไป

Continue reading

3-10 อ่านผลการทดสอบ Backtest Results

วิธีอ่านผลการทดสอบ Backtest Results นี้ คือ การแปรผลว่าระบบที่เราสร้างมีเป็นอย่างไร มีข้อเสีย ที่ควรแก้ไขหรือไม่ เช่น มีผลตอบแทนที่น้อยไปไหม หรือ มีจำนวนครั้งการเทรดที่ไม่เหมาะสม เพื่อจะได้พัฒนาระบบให้เป็นตามที่เราต้องการต่อไป Continue reading

3-9 ตัวอย่างลอง Improving Result from Backtesting

ตัวอย่างการทดสอบ Improving Result from Backtesting นี้แสดงให้เห็นถึงการปรับแต่งค่าต่างๆใน Code ย่อมจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง ต่อผลลัพธ์ของระบบได้

Continue reading