4-0 Optimization

  • 4-9 Curve Fitting Detection - Curve Fitting Detection coming soon
  • 4-8 การทำ Walk Forward Validation ใน AmiBroker - Walk Forward Validation ใน AmiBroker Coming soon
  • 4-7 In Sample and Out Of Sample - In Sample and Out of Sample มีนิยามที่แตกต่างกันไป เพื่อในการบอกถึงช่วงเวลาทดสอบของระบบที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมา โดยระบบ เราจำเป็นต้องการปรับปรุงและพัฒนาในแต่ละช่วง เพื่อหาค่าที่ได้เหมาะสมในทุกช่วงเวลา
  • 4-6 สรุปตัวแปรในการทำ Optimization - สรุปตัวแปรในการทำ Optimization โดยในบทก่อนหน้าเราได้ทำการ Optimization ให้กับระบบและได้ค่าต่างๆ มา แต่เนื่องจากค่าต่างๆ ที่ได้มาค่อนข้างเยอะ ทำให้เราต้องทำการเลือก ค่าที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด
  • 4-5 การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม 2/2 - การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม โดยในบทนี้จะกล่าวต่อเนื่องมาจากบทที่แล้ว โดยทำการ ปรับปรุงค่าเพิ่มเติมในส่วนของ ApplyStop เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
  • 4-4 การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม 1/2 - การตั้งค่าใน Optimization ให้เหมาะสม โดยบทนี้จะกล่าวถึงการปรับแต่งค่าของ Period และ Percent โดยการปรับค่านี้ จะส่งผลถึงผลลัพธ์ ที่แตกต่างกัน
  • 4-3 ปรับเปลี่ยนตาราง Optimization ใน AmiBroker - การปรับเปลี่ยนตาราง Optimization ใน AmiBroker เป็นการปรับค่าผลลัพธ์หลังจากการทำ Optimization ไปแล้ว เพื่อให้ค่าผลลัพธ์ที่ได้มาอ่านได้ง่าย และสามารถปรับแต่และเลือกค่าผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้
  • 4-2 การใช้งานฟังก์ชั่น Optimize - การใช้งานฟังชั้น Optimize เป็นการปรับแต่งค่าของระบบเพื่อใช้ในการเรียนรู้พฤติกรรมม หรือ เพื่อผลลัพธ์ ที่ดียิ่งขึ้น การทำ Optimize สามารถทำได้ โดยโปรแกรม AmiBroker ได้ทำการเตรียมเครื่องมือไว้แล้ว เพียงแต่เราต้องเข้าใจการใช้เครื่องมือ การใช้งาน ฟังชั่น Optimize สามารถนำไปประยุกต์ ได้หลากหลาย การใช้งานมากๆ ถ้าศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
  • 4-1 แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker - แนะนำการทำ Optimization ใน AmiBroker เพื่อใช้ในการศึกษา code หรือ ระบบที่เราสร้างขึ้นมา โดย บทนี้จะกล่าวภาพรวมของการสอนเรื่อง Optimization เพื่อที่จะได้เข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งาน ฟังชั่น Optimization และ สามารถมองเห็นภาพรวมได้ เพื่อปูพื้นฐานในบทต่อๆ ไป
  • 4-0 Optimization -

3-10 อ่านผลการทดสอบ Backtest Results

วิธีอ่านผลการทดสอบ Backtest Results นี้ คือ การแปรผลว่าระบบที่เราสร้างมีเป็นอย่างไร มีข้อเสีย ที่ควรแก้ไขหรือไม่ เช่น มีผลตอบแทนที่น้อยไปไหม หรือ มีจำนวนครั้งการเทรดที่ไม่เหมาะสม เพื่อจะได้พัฒนาระบบให้เป็นตามที่เราต้องการต่อไป Continue reading

3-9 ตัวอย่างลอง Improving Result from Backtesting

ตัวอย่างการทดสอบ Improving Result from Backtesting นี้แสดงให้เห็นถึงการปรับแต่งค่าต่างๆใน Code ย่อมจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง ต่อผลลัพธ์ของระบบได้

Continue reading

3-8 กันความเสี่ยงและกำไร ApplyStop

การกันความเสี่ยงและกำไรโดยใช้คำสั่ง ApplyStop โดยคำสั่งนี้จะทำการหาจุดตัดขาดทุนพอร์ต รวมถึงปกป้องเงินทุนให้ด้วย โดยคำสั่ง ApplyStop จะทำการขายตัดขาดทุน (Stop Loss) หรือ ขายแบบตัดกำไร (Trailling Stop) เป็นต้น ขึ้นอยู่กับ ลักษณะผู้ใช้งานว่า จะนำไปใช้อย่างไร Continue reading

3-7 เรียงลำดับสัญญาณซื้อ PositionScore

การเรียงลำดับสัญญาณซื้อ โดยใช้คำสั่ง PositionScore คือ กรณีถ้ามีหุ้นที่เข้าเกณท์เยอะๆ แต่เงินทุนไม่สามารถซื้อหุ้นได้ทั้งหมด เราจึงจำเป็นต้องจัดลำดับหุ้น ตามคะแนน เพื่อจะได้เลือกหุ้นที่คะแนนสูงๆ เก็บเข้าพอร์ตก่อน โดยตัวโปรแกรม AmiBroker นี้จะใช้คำสั่ง PositionScore ในการจัดลำดับคะแนน

Continue reading

3-6 จัดสัดส่วนลงทุนด้วย SetPositionSize

จัดสัดส่วนลงทุนด้วย คำสั่ง SetPositionSize ซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ของโปรแกรม AmiBroker เอง โดยคำสั่งสามารถคำนวณจากหลายๆ ส่วน เช่น Equity หรือ จำนวนหุ้น เป็นต้น
Continue reading

3-5 เขียนสูตร AFL Buy and Sell Code

การเขียนสูตร AFL Buy และ Sell โดย ทั่วไปแล้วโปรแกรม AmiBroker เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างฉลาดมาก โดยหลักการเขียนในการส่งคำสั่งให้ ซื้อ (Buy) หรือ ขาย (Sell) ค่อนข้างจะง่ายต่อการเขียน โดยเมื่อ เงือนไข (Condition) เป็นจริง (True) โปรแกรมจะทำการ ซื้อ หรือ ขาย
Continue reading

3-4 ตั้งค่าการทดสอบระบบ SetOption Code

ตั้งค่าการทดสอบระบบ SetOption Code เป็นการตั้งค่าพื้นฐาน ว่าจะให้ระบบมีการตั้งค่าอย่างไร เช่น ค่า Commission, จำนวนเงินเริ่มต้นที่จะทดสอบ, จำนวนหุ้นที่น้อยที่สุดที่สามารถซื้อได้ หรือ จำนวนสถานะที่เราต้องการเปิด เป็นต้น โดยการเขียนการตั้งค่าส่วนนี้เพื่อง่าย และลดความผิดพลาดในการปรับ Setting Parameter
Continue reading

3-3 โครงสูตรระบบเทรดหุ้น AFL

โครงสูตรระบบเทรดหุ้น AFL (AmiBroker Formula Language) ที่จะสอนในบทนี้จะเป็นการแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้มือใหม่ โดยจะมีส่วนประกอบหลักๆ เช่น การตั้งค่าพื้นฐาน, การเข้า Position Buy หรือ Sell, การกำหนดขนาดของเงินลงทุน, การกำหนดคะแนนของหุ้น และการตั้ง Stop Loss โดยบทนี้จะกล่าวคร่าวๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในบทถัดไป

Continue reading

3-2 ตั้งค่าทดสอบระบบ Analysis Document

การตั้งค่าทดสอบระบบ Analysis Document เพื่อใช้ในการทำ Back Test การตั้งค่านั้น สามารถตั้งได้โดยใช้ Formula แต่ยังมีการตั้งค่าที่ไม่สามารถใช้ Formula ได้ คือ ระยะเวลา และ ชื่อหุ้น จำเป็นต้องตั้งค่าบน Analysis Document เอง

Continue reading