3-7 เรียงลำดับสัญญาณซื้อ PositionScore

การเรียงลำดับสัญญาณซื้อ โดยใช้คำสั่ง PositionScore คือ กรณีถ้ามีหุ้นที่เข้าเกณท์เยอะๆ แต่เงินทุนไม่สามารถซื้อหุ้นได้ทั้งหมด เราจึงจำเป็นต้องจัดลำดับหุ้น ตามคะแนน เพื่อจะได้เลือกหุ้นที่คะแนนสูงๆ เก็บเข้าพอร์ตก่อน โดยตัวโปรแกรม AmiBroker นี้จะใช้คำสั่ง PositionScore ในการจัดลำดับคะแนน

Continue reading

3-6 จัดสัดส่วนลงทุนด้วย SetPositionSize

จัดสัดส่วนลงทุนด้วย คำสั่ง SetPositionSize ซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ของโปรแกรม AmiBroker เอง โดยคำสั่งสามารถคำนวณจากหลายๆ ส่วน เช่น Equity หรือ จำนวนหุ้น เป็นต้น
Continue reading

3-5 เขียนสูตร AFL Buy and Sell Code

การเขียนสูตร AFL Buy และ Sell โดย ทั่วไปแล้วโปรแกรม AmiBroker เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างฉลาดมาก โดยหลักการเขียนในการส่งคำสั่งให้ ซื้อ (Buy) หรือ ขาย (Sell) ค่อนข้างจะง่ายต่อการเขียน โดยเมื่อ เงือนไข (Condition) เป็นจริง (True) โปรแกรมจะทำการ ซื้อ หรือ ขาย
Continue reading

3-3 โครงสูตรระบบเทรดหุ้น AFL

โครงสูตรระบบเทรดหุ้น AFL (AmiBroker Formula Language) ที่จะสอนในบทนี้จะเป็นการแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้มือใหม่ โดยจะมีส่วนประกอบหลักๆ เช่น การตั้งค่าพื้นฐาน, การเข้า Position Buy หรือ Sell, การกำหนดขนาดของเงินลงทุน, การกำหนดคะแนนของหุ้น และการตั้ง Stop Loss โดยบทนี้จะกล่าวคร่าวๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในบทถัดไป

Continue reading

3-2 ตั้งค่าทดสอบระบบ Analysis Document

การตั้งค่าทดสอบระบบ Analysis Document เพื่อใช้ในการทำ Back Test การตั้งค่านั้น สามารถตั้งได้โดยใช้ Formula แต่ยังมีการตั้งค่าที่ไม่สามารถใช้ Formula ได้ คือ ระยะเวลา และ ชื่อหุ้น จำเป็นต้องตั้งค่าบน Analysis Document เอง

Continue reading

3-1 ทดสอบระบบซื้อขายหุ้น AmiBroker Backtest

ทดสอบระบบการซื้อขายหุ้น ของโปรแกรม AmiBroker สามารถทำการทดสอบสูตร ที่เราเขียนไปว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร โดยการทดสอบนี้สามารถกำหนด ระยะเวลา และหุ้น ที่ทดสอบได้

Continue reading

2-5 เพิ่มและปรับ Moving Average ในกราฟ

การเพิ่มและปรับ Moving Average (MA) ในกราฟ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบการพิจารณาของระบบที่ใช้ในการเทรด โดยหลักการสามารถเพิ่มและใส่ Indicator เพิ่มได้ โดยใช้หลักการเดียวกันนี้
Continue reading

2-4 วาด Trend Line ใน AmiBroker

วาด Trend Line เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Chart สามารถวาดได้โดยใช้เครื่องมือ Draw โดยบทนี้จะแนะนำการวาดโดย ใช้เครื่องมือ เช่น Trend Line, Ray, Parallel Line, Horizontal Line เป็นต้น และแนะนำคร่าวๆ ถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้น

Continue reading

2-3 ค่ากราฟสำคัญ Chart Preferences

Chart Preferences เป็นส่วนประกอบสำหรับการปรับแต่ง Chart โดยบทนี้จะบอกส่วนที่ใช้หลักๆ คือ [1] การปรับแต่ง Blank Bar [2] การปรับแต่ง Price Data Tools Tips [3] การปรับแต่ง Cross Hair [4] การปรับแต่งแสดงรายละเอียดของ ราคา และ เวลา (แกน X – Y)

Continue reading

2-2 โครงสร้างหน้าต่าง AmiBroker Chart Panes

โครงสร้างหน้าต่าง AmiBroker Chart Panes  จะประกอบไปด้วย Windows และ Panes ซึ่งสามารถปรับแต่งได้หลากหลายและ มีความยึดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างสูง โดยในบทนี้จะเรียนถึงส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆในโปรแกรม AmiBroker โดยหลังจากศึกษาแล้วจะสามารถเรียกส่วนประกอบได้อย่างถูกต้อง

Continue reading